Beheerstaken tijdens Corona crisis (Covid-19)

Beheerstaken tijdens Corona crisis (COVID-19)

23-3-2020

Het Coronavirus grijpt om zich heen, met vergaande gevolgen. Allereerst natuurlijk voor mensen die besmet zijn geraakt en hun naasten, maar ook voor alle anderen die als gevolg van de maatregelen hun leven tijdelijk op een andere manier moeten inrichten. Welke maatregelen hebben wij genomen? Hoe gaat u om met de uitvoering van beheerstaken? Wat is het effect van het tijdelijk buiten gebruik stellen van locaties versus legionellarisico’s? Alle processen stilleggen is geen optie, maar wat dan wel? Lees er meer over in dit artikel.

Voorzorgsmaatregelen

De gezondheid van onze opdrachtgevers en onze collega’s is onze eerste prioriteit. Aqua Assistance volgt het RIVM-beleid dan ook één op één op. Wij schudden geen handen, wassen onze handen frequent en bewaren geruime afstand van elkaar en anderen. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis en vergaderingen zijn voorlopig opgeschort of vinden plaats middels een videoverbinding. Werkzaamheden op locatie voeren we alleen uit als er aan weerszijden geen sprake is van (lichte) symptomen. We verifiëren dit zowel telefonisch bij het maken van afspraken als ter plekke, voorafgaand aan de uitvoering.

Corona legionellabeheerstaken

Beheersmaatregelen tijdens Corona-crisis
Wij begrijpen dat veel organisaties op dit moment hun handen vol hebben aan de impact van het Corona-virus. Veel panden worden in Nederland tijdelijk gesloten. Een begrijpelijke en noodzakelijke maatregel. Het is ook een maatregel die gevolgen heeft voor de drinkwaterkwaliteit. Stilstaand water vormt een optimaal klimaat voor ongewenste en schadelijke micro-organismen zoals legionellabacteriën. 

Het is van belang de gezondheid van eindgebruikers te borgen op alle fronten en de aandacht voor legionellabeheersmaatregelen niet te laten verslappen. Mensen die vallen onder de zogenoemde hoog risicogroep in het kader van het Corona-virus, zijn dezelfde mensen die vallen in de hoog risicogroep in het kader van Legionella; veelal ouderen of mensen met een zwakker gestel.

Ons advies aan al onze opdrachtgevers is dan ook als volgt:

 • Blijf de beheersmaatregelen opvolgen en loop geen extra risico’s;
 • Zorg ervoor dat als gevolg van tijdelijke leegstand afdoende wordt gespoeld. Overleg met ons of aanpassing of uitbreiding van beheerstaken noodzakelijk is;
 • Neem contact met ons op wanneer u over onvoldoende spoelcapaciteit beschikt;
 • Het is raadzaam om na ingebruikname de kwaliteit van het drinkwaterkwaliteit te bemonsteren;

Welke werkzaamheden voeren we uit?
Bij alle werkzaamheden die we uitvoeren staat de gezondheid van onze opdrachtgever en onze collega’s centraal. We voeren werkzaamheden uit in algemene ruimtes en ruimtes waar geen sprake is van direct contact met huurders en / of cliënten. Ook werkzaamheden in gebouwen die momenteel leegstaan, al dan niet als gevolg van de Corona-maatregelen, worden uitgevoerd. Datzelfde geldt voor nieuwbouw. Recentelijk maakte ook Aedes (koepelorganisatie voor veel woningbouwcorporaties) bekend aan haar leden een gelijksoortig advies uit te vaardigen gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM.

Schoon drinkwater zonder zorgen, ook in uitdagende tijden
Wij realiseren ons dat we door een lastige tijd gaan met elkaar. We blijven desalniettemin voor u klaarstaan  met inachtneming van de juiste voorzorgsmaatregelen. Heeft u vragen over dit schrijven of wenst u extra ondersteuning bij de uitvoering van beheerstaken, neemt dan contact met ons op.

 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Grundfos en Aqua Assistance partners in veilig drinkwater

Grundfos en Aqua Assistance partners in veilig drinkwater

14 januari 2020

Het Nederlandse leidingwater behoort kwalitatief tot het beste drinkwater ter wereld en daar zijn we trots op. We maken er dan ook gretig gebruik van met een gemiddeld verbruik van 119 liter water per persoon per dag. Toch is schoon en veilig drinkwater niet vanzelfsprekend. Grundfos en Aqua Assistance zetten zich in voor schoon drinkwater zonder zorgen.

Grundfos Aqua Assistance

Krachten bundelen voor een veilig klimaat

Als leverancier en producent van pompen en drukverhogers heeft Grundfos dagelijks te maken met optimalisatie van drinkwatersystemen. Hygiëne en veiligheid spelen hierbij een grote rol. Aqua Assistance richt zich op advisering en veilig beheer van drinkwatersystemen zodat vooropgesteld de gezondheid en veiligheid van de (eind)gebruikers kan worden gegarandeerd, en zodat eigenaren en beheerders van drinkwaterinstallaties voldoen aan alle eisen zoals voorgeschreven in wet- en regelgeving. Door kennis en expertise uit te wisselen en eigenaren / beheerders van drinkwaterinstallaties op gelijke wijzen te begeleiden en te wijzen op risico’s en / of tekortkomingen vormen Aqua Assistance en Grundfos een belangrijke schakel in de keten van veilig drinkwater.

Schadelijke micro-organismen

Schadelijke micro-organismen zoals de Legionellabacterie horen niet thuis in ons drinkwater. We kunnen er ernstig ziek van worden met in sommige situaties zelfs de dood tot gevolg. In gemiddeld 10 tot 15% van alle drinkwaterinstallaties komt echter legionella voor. Een foutieve aanleg van de drinkwaterinstallatie of ondeugdelijk beheer zijn hierop vaak van grote invloed. Onder deze omstandigheden kunnen schadelijke micro-organismen zoals de legionellabacterie zich razendsnel vermenigvuldigen.

Met legionella besmet water kan worden geconsumeerd zonder dat dit risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid van de gebruiker. Een mogelijk gevaar echter kan tot uiting komen wanneer verneveling plaatsvindt, bijvoorbeeld tijdens het douchen of bij het besproeien van de tuin.

Er wordt iets van u verwacht

Om de kwaliteit van ons drinkwater te borgen en om gezondheidsrisico’s voor gebruikers te minimaliseren geldt in Nederland bepaalde wetgeving welke hierop toeziet. Deze wet- en regelgeving zijn vastgelegd in de drinkwaterwet en het drinkwaterbesluit. We maken in ons land onderscheid in twee categorieën: prioritaire installaties en installaties die vallen onder de zorgplicht.

Prioritaire installaties (o.a. zorginstellingen, ziekenhuizen, jachthavens, inrichtingen met logiesfunctie, zwembaden, sauna’s) zijn gebonden aan voorgeschreven niet interpreteerbare regels en beheersmaatregelen. De filosofie hierachter is het gegeven dat gebruikers van prioritaire installaties vaak onder doelgroepen vallen met mogelijk een verhoogd risico (zij zijn meer vatbaar voor legionella infecties. Naast prioritaire installaties kennen we ook installaties met een zorgplicht (o.a. VVE’s, kinderopvangfaciliteiten, horeca etc).

Wat betekent ‘zorgplicht’ voor eigenaren of beheerders

In de wet staat dat u verantwoordelijk bent voor het leveren van deugdelijk drinkwater. U dient zich redelijkerwijs in te spannen zodat gezondheidsrisico’s voor de eindgebruiker zo klein mogelijk zijn. Bij een controle door het drinkwaterbedrijf dient u aan te kunnen tonen dat u voldoende stappen heeft ondernomen om deugdelijk drinkwater te faciliteren. Omgekeerd dient u bij een calamiteit (denk bijvoorbeeld aan een legionellabesmetting bij een eindgebruiker) op verzoek eveneens aan te kunnen tonen dat u voldoende heeft ondernomen om de oorzaak weg te nemen.

Daarnaast bent u verplicht de eventueel aanwezige keerkleppen(*) te laten controleren op een juiste werking. Een rapportage hiervan dient te kunnen worden overlegd en eventuele defecten dienen te worden hersteld of vervangen.

(*) Een keerklep is een fysieke beveiliging in de waterleiding. Deze heeft als doel het voorkomen van terugstroming van water naar de hoofdleiding.  

Levert u deugdelijk drinkwater?

Bij het beantwoorden van deze vraag wordt vaak bevestigend geantwoord. Maar is het ook daadwerkelijk zo? Welke maatregelen heeft u genomen? Is de drinkwaterinstallatie goed in kaart? Is sprake van opwarming of afgedopte leidingen? Worden de keerkleppen jaarlijks gecontroleerd en welke stappen heeft u genomen bij afwijkingen? Slechts enkele vragen die u zich als beheerder of eigenaar van de installatie zou kunnen stellen om een beeld te krijgen bij het beheer van de installatie waarvoor u verantwoording draagt.

Stappenplan

Heeft u onvoldoende inzicht in uw drinkwaterinstallatie of twijfelt u of u voldoet aan de zorgplicht, dan helpen we u graag verder. Voor installaties met een zorgplicht ziet het stappenplan er als volgt uit:

 1. NEN 1006 Keuring
  Keuring van de installatie: we doorlopen de drinkwaterinstallatie en we controleren of deze voldoet aan de gestelde normering. Eventuele tekortkomingen of risico’s worden in kaart gebracht en aan u gerapporteerd. Zo weet u welke aspecten uw aandacht nodig hebben. Tevens brengen we het aantal aanwezige keerkleppen in kaart. Desgewenst voeren we geadviseerde noodzakelijke aanpassingen voor u uit.
 2. Controle
  keerkleppen: We controleren de aanwezige keerkleppen op een juiste werking en verwerken dit in een overzichtelijke rapportage. Ook eventuele defecte keerkleppen worden hierin gerapporteerd. U heeft in één oogopslag inzichtelijk welke acties zijn vereist.
 3. Bemonstering
  (optioneel): Meten is weten. U bent niet verplicht om de drinkwaterinstallatie te bemonsteren, echter kan het toch raadzaam zijn. Afhankelijk van de omvang van de installatie nemen wij één of enkele watermonsters om vast te stellen of sprake is van eventuele ongewenste of schadelijke organismen.

Grundfos

Samen sterk voor schoon drinkwater zonder zorgen!

Grundfos en Aqua Assistance zetten zich samen in voor deugdelijk drinkwater. Als producent en leverancier van pompen maakt een optimale waterhuishouding en hygiëne een belangrijk deel uit van het dagelijkse werk.

Aqua Assistance richt zich op advisering en veilig beheer van drinkwaterinstallaties. Als gecertificeert BRL6010 bedrijf inspecteren wij jaarlijks onder andere tal van woningbouwcorporaties, ziekenhuizen, overheidsinstellingen, VVE’s en hotels of de drinkwaterinstallatie voldoet aan de wettelijke norm. In geval van een geconstateerde tekortkoming wordt geadviseerd hoe deze op te lossen. Enerzijds verkleint u eventuele gezondheidsrisico’s voor de eindgebruiker is geborgd, en anderzijds kunt u tijdens een controle van het drinkwaterbedrijf aantonen dat u voldoet aan uw wettelijke verplichtingen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, of wilt u meer informatie? We staan graag voor u klaar!

Relevante links:

Tekst: Aqua Assistance BV.  

 
 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Aqua Assistance genomineerd voor Senzer Award 2019

Aqua Assistance genomineerd voor Senzer Award

4 oktober 2019

Met draaiende camera en een grote bos bloemen kwam Marion van Limpt (Algemeen Directeur Senzer) ons het goede nieuws vertellen: Aqua Assistance zit bij de laatste twee kanshebbers voor de felbegeerde Senzer Award 2019.

Senzer award 2019

Marion van Limpt (L) en Lianthe van de Kerkhof (R)

Senzer

De Senzer Award wordt uitgegeven voor werkbedrijf Senzer. Senzer voert voor zeven gemeenten de Participatiewet uit. Ruim tweeduizend mensen werken via Senzer bij honderden verschillende bedrijven. Ook staat Senzer garant voor een nuttige maatschappelijke participatie van honderden mensen. 

Senzer Award 2019

Na een inhoudelijk juryberaad blijven uiteindelijk twee bedrijven over in de categorie ‘tot 50 medewerkers’ en in de categorie ‘meer dan 50 medewerkers’. Naast Aqua Assistance werd ook het Helmondse bedrijf SolarUnie genomineerd. De Senzer Award 2019 wordt uitgereikt tijdens ‘De dag van de Ondernemer’. De award prijst ondernemers die op vernieuwende wijze omgaan met de werkgelegenheid die zij bieden.

Senzer Award

Participatie Aqua Assistance

Een leuke en uitdagende baan voor iedereen; daar zetten we ons vol enthousiasme voor in! Wel / geen handicap of wel / geen afstand tot de arbeidsmarkt; iedereen bieden we een gelijke kans voor het verkrijgen van een leuke baan. Binnen ons bedrijf zoeken we louter mensen die passen binnen onze bedrijfsfilosofie, maar ook mensen die ons uitdagen en op hun eigen manier kennis en ervaring meebrengen. We staren ons daarbij niet blind op wat mensen niet kunnen, maar we kijken veel meer naar welke toegevoegde waarde mensen kunnen hebben voor onze organisatie.

André Kuipers

Voorafgaand aan de uitreiking van de Senzer Award 2019 vertelt André Kuipers over zijn boeiende leven en ervaring als astronaut. André Kuipers heeft deelgenomen aan twee ruimtemissies. Voorafgaand aan de uitreiking van de award vertelt hij over zijn drijfveren, uitdagingen, gedrevenheid en dromen.

Erbij zijn? Dat kan!

Iedereen kan zich aanmelden voor deze bijzondere middag op 15 november 2019. Aanmelden is vereist en kan middels de volgende link: AANMELDEN

Relevante links:

Tekst: Aqua Assistance BV.  Foto: Senzer

 
 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Legionellabesmettingen (32) Gents havengebied. Oorzaak mogelijk gevonden

Oorzaak legionellabesmettingen (32) Gents havengebied mogelijk gevonden

29 mei 2019

De afgelopen weken liepen zeker 32 mensen in het Belgische Oost-Vlaanderen een legionellabesmetting op. Een tweetal personen overleed aan de infectie. De Belgische overheid probeert met man en macht de bron van de besmettingen te achterhalen. Mogelijk is de bron nu gevonden.

Koeltoren legionella

Bron achterhalen

Bij elke legionellabesmetting is het zaak om zo snel mogelijk vast te stellen waar de besmettingshaard zich bevindt zodat deze kan worden weggenomen. Hoe langer immers de bron van een besmetting onbekend blijft, hoe groter het risico dat meer mensen met de legionellabacterie in aanraking komen. In het Gents havengebied -het gebied waar onlangs 32 mensen een legionellabesmetting opliepen- heerst het vermoeden dat de bron is gelegen in één of meerdere koeltorens. 

De aanwezigheid van legionellabacteriën kan worden vastgesteld door monstername en analyse op basis van een kweek. Uit de analyse blijkt niet alleen óf er op het moment van monstername legionellabacteriën aanwezig waren en in welke hoeveelheid, maar ook stelt een laborant vast tot welke groep de geconstateerde bacteriën behoren. Er bestaan meer dan 43 soorten legionella welke kortweg kunnen worden aangemerkt als pneumophila en non-pneumophila. Van de ‘non-variant’ wordt aangenomen dat de bacterie voor mens en dier niet direct schadelijk is. Onder de groep ‘pneumophila’ kan een onderscheid gemaakt worden tussen de zogenaamde ‘legionella pneumophila type 1’ en de  ‘legionella pneumophila type 2-14’. Van type 1 weten we dat deze in de juiste omstandigheden zeer gevaarlijk en zelfs dodelijk kan zijn. Van de type 2-14 varianten weten we dat men hiervan zeer ernstig ziek kan worden, soms met levenslange gevolgen. 

Gevaarlijk voor wie?

In beginsel kan een legionellabesmetting voor iedereen gezondheidsrisico’s met zich mee brengen. Toch merken we een groep aan die we kunnen aanmerken als hoog-risico groep. Het betreft dan met name ouderen, of mensen met een zwakker gestel. Ook hebben rokers een hoger risico en statistisch gezien lopen daarnaast mannen een iets hoger risico dan vrouwen. 

Besmettingshaard Oost-Vlaanderen ontdekt? En nu?

Uit diverse berichtgevingen blijkt dat bij vijf koeltorens legionella pneumophila werd geconstateerd; de soort zoals ook geconstateerd bij de slachtoffers in het Gents havengebied. Preventief werden reeds 17 koeltorens gedesinfecteerd. Er zijn de laatste dagen geen nieuwe besmettingen geconstateerd. Dat lijkt hoopvol en zou erop kunnen duiden dat de bron succesvol is weggenomen. Om die conclusie definitief te trekken is het overigens nog te vroeg. De incubatietijd van een legionella-infectie is maximaal 3 weken. Nieuwe besmettingen zouden zich aldus nog kunnen voordoen.

Relevante links:

Tekst: Aqua Assistance BV.  Foto: Pixabay

 
 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Legionellaproblematiek België eist eerste levens

Legionellaproblematiek Gentse kanaalzone Belgie eist eerste levens (update)

16 mei 2019 (update 20 mei)

Eerder berichtten wij al over diverse personen in het Belgische Oost-Vlaanderen die zijn opgenomen in een ziekenhuis als gevolg van een legionella infectie. Inmiddels melden diverse media dat inmiddels een tweede dodelijk slachtoffer valt te betreuren. Zes patienten hebben het ziekenhuis inmiddels kunnen verlaten en zeven patienten zijn aan de betere hand. Twee patienten verblijven momenteel nog op de intensive care afdeling. Inmiddels heeft zich afgelopen week een 21e slachtoffer gemeld. Ook bij haar werd de legionellabacterie aangetroffen. Overheidsinstanties richten zich op koeltorens in de directe omgeving en doen onderzoek naar de bron.

 koeltoren legionella

Risicogroep

Feitelijk loopt iedereen het risico ziek te worden wanneer met legionella besmette nevel (kleine waterdruppels) wordt ingeademd. Dat wil niet direct zeggen dat iedereen die in aanraking komt met legionella ook ziek wordt. Van legionella is bekend dat met name ouderen, mensen met een verminderde weerstand en rokers een verhoogd risico lopen. Ook wordt legionella vaker bij mannen aangetroffen dan bij vrouwen. De recente uitbraak in Oost-Vlaanderen heeft inmiddels twee dodelijke slachtoffer geëist. Van één van de slachtoffers is bekend dat het een 50 jarige diabetespatiënt betreft. 6 andere patiënten zijn boven de 65 en hebben te kampen met een chronische ziekte of een zwakkere weerstand.  De patiënten zijn allen tussen de 25 en de 90 jaar oud. Het aantal besmettingen in België is de afgelopen tien jaren met 300% toegenomen.  

Koeltorens

Over de oorzaak is nog altijd geen uitsluitsel. Onderzoek naar de bron richt zich met name op diverse koeltorens in de directe omgeving. Koeltorens van 17 bedrijven worden momenteel onderzocht en bemonsterd. De uitslagen van deze monsters worden aan het begin van de volgende week verwacht. 

Relevante links:

Tekst: Aqua Assistance BV.  Foto: Pixabay

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Brononderzoek naar oorzaak legionellabesmettingen

Brononderzoek naar oorzaak legionellabesmettingen

13 mei 2019

Recentelijk kwam het nieuws naar buiten dat 11 mensen in Oost-Vlaanderen in het ziekenhuis zijn opgenomen als gevolg van een legionellabesmetting. Een aantal van hen verblijft op de intensive care. Vanochtend werd bekend dat er 4 nieuwe gevallen van legionellabesmetting zijn geconstateerd waardoor het aantal besmettingen nu op 15 staat. Over de oorzaak van de besmettingen is nog geen uitsluitsel. Brononderzoek naar onder meer de wandelgangen van de patiënten zou moeten uitwijzen hoe de 15 patiënten besmet zijn geraakt. Een koeltoren zou mogelijk een rol spelen. 

brononderzoek legionella

Brononderzoek

Wanneer meerdere personen gediagnosticeerd worden met een legionellabesmetting, is het zaak zo snel mogelijk alle gangen van de patiënten na te gaan. Het doel daarvan is het vinden van een mogelijk verband in bezochte plekken om zodoende de besmettingsbron vast te stellen. Hoe sneller de bron wordt gevonden, des te sneller kunnen correctieve maatregelen worden getroffen zodat het risico op nieuwe besmettingen worden weggenomen.

In België bleken zeker 15 mensen in korte tijd te zijn besmet met de legionellabacterie. Het agentschap Zorg en Gezondheid verklaart druk doende te zijn met onderzoek naar de besmettingshaard, maar houdt ook rekening met de mogelijkheid dat de bron intussen is geëlimineerd.

Klachten legionellabesmetting

Mensen die besmet raken met een legionellabacterie kunnen uiteenlopende klachten krijgen. Het kan soms wel 3 weken duren voordat men klachten begint te ondervinden. De klachten lijken vaak op die van een fikse longontsteking, en zijn –vermits accuraat en snel wordt opgetreden- vaak goed te behandelen. Niet in alle situaties herstelt men echter volledig na een besmetting met de legionellabacterie. In 2000 deed het Amsterdams Medisch Centrum onderzoek naar een groep patiënten die in 1999 in Bovenkarspel besmet raakte met legionella. Onder de 86 onderzochte patiënten had 75% na 17 maanden nog last van vermoeidheid. 54% had dagelijks te kampen met concentratieverlies en 51% ging na 17 maanden nog steeds gebukt onder hevige spierzwakte. Andere klachten (zoals onder meer spier-/ gewrichtspijn, hoesten, geheugenverlies, tintelingen, kortademigheid en hoofdpijn) speelde voor een relatief groot aantal patiënten nog steeds in grote mate.

Oorzaak koeltoren?

In Bovenkarspel bleek na een brononderzoek een bubbelbad op de West-Friese Flora de oorzaak van de epidemie die een groot aantal slachtoffers maakte. Of er een gemeenschappelijke bron kan worden gevonden voor de besmettingen in België is voor alsnog niet bekend. Naast patiënten ondervraging naar mogelijke gemeenschappelijke plaatsen waar zij zouden kunnen zijn besmet, maakte de autoriteiten tevens bekend dat er samples zijn genomen van koeltorens in de omgeving.

Relevante links:

Tekst: Aqua Assistance BV.  Foto: Unsplash.com

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

BRL 6010 audit 100% score voor Aqua Assistance

BRL 6010 audit 100% score voor Aqua Assistance

12 februari 2019

BRL 6010 expertisebureaus ondergaan jaarlijks diverse audits. Enerzijds staat een kantooraudit op het programma en anderzijds diverse praktijkaudits. Het aantal praktijk audits is afhankelijk van het aantal legionellapreventie-adviseurs. Aqua Assistance behaalt sinds haar oprichting in 2005 voor zowel de kantooraudit als voor alle praktijkaudits al een score van 100% en ook in 2019 hebben we deze trendlijn weer doorgetrokken.

legionellapreventie

BRL 6010 voor legionellapreventie en adviesdiensten

De BRL 6010 is een verplichte certificering voor alle organisaties die zich bezighouden met legionellapreventie en advisering. Aqua Assistance behoorde samen met 8 concullega’s tot de eerste 9 bedrijven met een BRL 6010 certificaat. In de drinkwaterwet is bepaald dat elke organisatie welke zich bezighoudt met legionellapreventie, advisering en met het opstellen van risicoanalyses en beheersplannen verplicht is te beschikken over een actief certificaat.

Aqua Assistance

Afb. Hoofdvestiging Aqua Assistance BV. in Helmond

Maximale score praktijk- en kantooraudits

Scholing, bijscholing en persoonlijke ontwikkeling; we stellen zeer hoge eisen aan onszelf en aan elkaar. We leggen de lat hoog omdat we geloven dat kwantiteit is ondergeschikt aan kwaliteit. En juist op dat vlak maken we het verschil. Het feit dat elke audit traditiegetrouw wordt afgesloten met een 100% score is voor ons dan ook een mooie opsteker.

Wijzigingen BRL 6010 aanstaande

Voor 2020 staan diverse wijzigingen op rol voor de BRL 6010 (legionellapreventie en advisering). Deze wijzigingen slaan onder meer terug op het kwaliteitsniveau van de individuele adviseur. Aqua Assistance is reeds op alle fronten ingericht op de aangekondigde wijzigingen. Wij kijken er dan ook met recht naar uit om onze 100% score door te trekken naar het volgende jaar.

Meer informatie over dit bericht, of bent u geïnteresseerd in onze BRL 6010 legionellapreventie en  adviesdiensten? Neem vrijblijvend contact op met onze customer service collega’s!        

Relevante links:

Tekst: Aqua Assistance BV.  Foto: Aqua Assistance

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Legionellapreventie certificering (BRL 6010) naar hogere standaard

Legionellapreventie certificering (BRL 6010) naar hogere standaard

7 februari 2019

Legionellapreventie maakt een vast onderdeel uit van de dagelijkse routine van onze opdrachtgevers. Elke prioritaire installatie dient aan de hand van beheersmaatregelen welke zijn benoemd in het BRL 6010 legionellabeheersplan de kans op legionellabesmettingen te minimaliseren. Een dergelijk legionellabeheersplan dient te zijn opgesteld door een BRL 6010 gecertificeerde organisatie. Per 1 augustus 2020 wordt een aantal wijzigingen van kracht met betrekking tot de certificatie eisen waarvan we u graag op de hoogte brengen.

legionellapreventie

Opleiding adviseur

Elke organisatie die zich bezighoudt met het opstellen van legionellabeheersplannen en het opstellen risicoanalyses dient te beschikken over een actueel en geldig BRL 6010 certificaat. Aan de individuele adviseur echter werden onvoldoende specifieke eigen gesteld. Uiteraard werd de vakbekwaamheid in praktijk getoetst door de certificeringsinstantie, maar een voorgeschreven scholingseis ontbrak. Met ingang van de nieuwe BRL 6010 verandert dat. Elke legionellapreventie adviseur dient te zijn gediplomeerd.

Inhoud legionellabeheersplan

 In de BRL 6010 voorschriften wordt uitgewerkt welke onderdelen minimaal dienen te worden benoemd in het legionellabeheersplan en in de risicoanalyse. Evenwel was er ruimte voor een bedrijfseigen volgorde en indeling. Het ontbrak hierdoor soms aan overzicht voor de eindgebruiker. Een vaste hoofdstukindeling en een centrale componentenlijst moet zorgen voor meer uniformiteit en moet bijdragen aan meer gebruikersgemak voor degene die is belast met onder meer de uitvoering van de beheerstaken.

 

Vastlegging en controle

Elk legionellabeheersplan dient in de nieuwe BRL 6010 te worden geregistreerd als ook de betrokken legionellapreventie adviseur door wie het beheersplan is opgesteld. Door deze registratie wordt een steekproefsgewijze controle door de certificeringsinstantie gemakkelijker.

 

Kwaliteitsstandaard

Als één van de grotere spelers op het gebied van legionellapreventie geloven wij dat we het verschil kunnen maken door de lat hoog te leggen. We stellen daarom hoge eisen aan onze collega’s. We doen dat onder meer door eisen te stellen aan relevante opleiding, maar ook door bijscholing en competentiegerichte ontwikkelplannen. Ook zijn we vertegenwoordigt in diverse nationale platforms zodat we enerzijds altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en anderzijds behartigen we de belangen van onze opdrachtgevers en van de eindgebruiker. De nieuwe BRL 6010 wordt door ons dan ook aangemoedigd

 

Heeft u vragen over de inhoud van dit blog of wilt u meer informatie over de aanstaande wijzigingen in de BRL 6010, neemt u dan contact om met een van onze medewerkers. De nieuwe BRL 6010 wordt van kracht op 1 augustus 2020.

Relevante links:

Tekst: Aqua Assistance BV.  Foto: Pixabay 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Minister kondigt uitbreiding legionellabeheer aan voor specifieke woonvormen

Minister kondigt uitbreiding legionellabeheer aan voor specifieke woonvormen

2 februari 2019

Een appartementencomplex waar senioren woonachtig zijn of een serviceflat met aanhoudende legionellaproblematiek waar als gevolg van belemmering in wetgeving luttele tonnen moeten worden geïnvesteerd om installatieaanpassingen te verrichten; het zijn voorbeelden uit de praktijk waarmee wij met enige regelmaat te maken hebben. Maar dit beleid gaat veranderen en dat is goed nieuws voor mensen met een verhoogd gezondheidsrisico en voor eigenaren met een problematische installatie.

prioritaire installaties

Waar wringt de schoen?

Voor ouderen en mensen met verminderde weerstand of een zwakker gestel vormt de legionellabacterie een groter risico dan voor mensen met een goede conditie. Toch geldt voor veel van deze mensen dat zij ongewenst kampen met verhoogde gezondheidsrisico’s als gevolg van de status van hun woonomgeving. Veel van deze mensen  blijven in de hedendaagse praktijk langer thuis wonen en ontvangen veelal gepaste zorg aan huis.

In 2011 is de drinkwaterwet van kracht geworden. In deze wet wordt een aantal soorten installaties gekenmerkt met de status ‘prioritair’. Eigenaren van prioritair vastgoed zijn verplicht gesteld actief beheer te voeren. Zij dienen in het bezit te zijn van een actuele risicoanalyse en beheersplan. Naast de wettelijk voorgeschreven beheersmaatregelen (o.a. temperatuurmeting van tappunten, monstername, spoelprogramma’s) geldt voor deze prioritaire installaties ook dat zij alternatieve middelen mogen inzetten zoals koperzilverionisatie; een bewezen techniek welke legionella in de drinkwaterinstallatie in veel gevallen elimineert.

Voor bewoners van seniorencomplexen of serviceflats geldt dat zij op basis van de huidige drinkwaterwet niet beschermd worden door de regelgeving zoals die geldt voor prioritaire installaties. Dit terwijl de doelgroep in praktijk vaak niet afwijkt dan die van bewoners of gebruikers van prioritair vastgoed. Deze specifieke groep loopt hiermee dus een potentieel groter risico.

 Minister grijpt in

De minister heeft na roering in de markt en in de media besloten dat de regelgeving ruimte laat voor ongewenste gezondheidsrisico’s. Het is daarom noodzakelijk dat de regelgeving op dit punt wordt aangepast. De Minister laat in haar brief van 29 januari 2019 weten dat zij maatregelen gaat treffen. Deze maatregelen komen neer op verbreding van de prioritaire doelgroep met als doel het borgen van de volksgezondheid.

Minister van Nieuwenhuizen
Minister van Nieuwenhuizen

Koperzilverionisatie

Het geniet onze voorkeur als adviseur om legionellaproblematiek op te lossen door de besmettingshaard(en)  weg te nemen. In praktijk wil dat vaak zeggen het uitvoeren van correctieve maatregelen aan de installatie. Soms echter heeft dat in bijvoorbeeld financieel opzicht dermate verstrekkende gevolgen, dat investeren in een koperzilverionisatie installatie vele malen goedkoper is en in de meeste gevallen even doeltreffend. Aan ons de taak om onze opdrachtgevers hierin optimaal te adviseren.

Veel artikelen in de media over dit onderwerp zoomen in op het gebruik van koperzilverionisatie. Het gebruik van deze techniek is enkel voorbehouden aan prioritair vastgoed. Door complexen waar senioren woonachtig zijn als ook serviceflats toe te voegen aan deze groep, wordt het toepassen van koperzilverionisatie dus ook voor deze complexen toegestaan. Als leverancier van het bewezen ICA-systeem (koperzilverionisatie) moedigen wij het gebruik van deze alternatieve techniek in bepaalde situaties aldus aan als ook de beslissing van de Minister om haar beleid op dit punt te wijzigen.

Koperzilverionisatie installaties zijn gebonden aan strenge toelatingseisen en mogen niet zonder meer geproduceerd of geleverd worden. CTGB-toelating (Collega voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) is vereist als ook een BRL K14010-2 certificaat. Het ICA-systeem voldoet uiteraard aan deze toelatingseisen.

Wilt u weten wat de wijziging in de regelgeving voor uw installatie betekent dan komen we graag vrijblijvend naar u toe. Klik hier voor het maken van een afspraak met een adviseur of neem contact op met onze Customer service: 0492 66 00 00.

Relevante links:

Tekst: Aqua Assistance BV.  Foto: Pixabay / Rijksoverheid

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Aqua Assistance wenst u fijne Feestdagen!

Aqua Assistance wenst u fijne Feestdagen en een gezond en voorspoedig 2019!

20-12-2018

Namens alle collega’s wensen we u fijne Feestdagen toe en een gezond en voorspoedig 2019!

Aangepaste openingstijden in verband met de Feestdagen

Ons kantoor is op 24, 25 en 26 december en op 1 januari collectief gesloten. 

 

 

 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten