...

Verhuizing Aqua Assistance

Verhuizing Aqua Assistance

15-06-2022

Sinds jaar en dag houdt waterspecialist Aqua Assistance kantoor in de voormalige Rechtbank aan de Weg op den Heuvel in Helmond. Per 1 augustus 2022 verhuist Aqua Assistance naar een nieuw pand dat beter passend is bij de groei van de organisatie.

Aqua Assistance

Van monumentaal naar modern

Het pand dat Aqua Assistance binnenkort gaat verlaten is gelegen aan de Weg op den Heuvel 9 in Helmond. Een statig, monumentaal pand gelegen aan een prachtig park voorzien van een door Aqua Assistance geadopteerde legionella-veilige vijver. Zeven jaar geleden werd Aqua Assistance eigenaar van het pand. Met regelmaat melden zich mensen met uiteenlopende interessante verhalen over het pand. Sommigen hebben er het eerste levenslicht gezien, anderen hebben soms ferme strafeisen tegen zich horen eisen en weer anderen vertellen historische verhalen over Joods goud dat op zolder werd verstopt zodat de Duitse bezetter het niet in beslag zou nemen.

Aqua Assistance  zittingszaal  Weg op den Heuvel 9

Hoewel de Rechtbank er jaren lang strafmaatregelen heeft uitgesproken, is het bepaald geen straf om anno 2022 vanuit deze locatie te werken. De voornaamste reden voor Aqua Assistance om op zoek te gaan naar een nieuw kantoorpand is omdat er behoefte was naar vastgoed dat passend is bij de groei van de organisatie. Daarnaast was het de wens om een meer duurzaam en energiezuiniger pand te betrekken dat beter past bij de huidige tijd.

Schootense Dreef 35 in Helmond

De kantorenmarkt staat net als de particuliere huizenmarkt volledig op zijn kop. Toch slaagde Aqua Assistance er medio 2022 in nieuwe huisvesting te vinden passend bij het wensenpakket van de organisatie. Per 1 augustus zal Aqua Assistance haar nieuwe pand aan de Schootense Dreef 35 (Helmond) betrekken.

Naast de wens om een groter en duurzamer pand te vinden, was het eveneens een voorwaarde dat het nieuwe pand zich in de directe omgeving van het huidige pand zou bevinden. Immers, een belangrijk deel van de collega’s werkt vanuit de vestiging. Extra reistijd voor personeelsleden moest dan ook tot een minimum worden beperkt.

Renovatie

Recentelijk zijn de renovatiewerkzaamheden gestart. Zo worden onder andere muren opengebroken en vervangen door glazen wanden zodat een open en licht geheel ontstaat. Wandbekleding en meubilair wordt voorzien van akoestische hulpmiddelen. Nieuw meubilair voldoet aan de hoge standaarden van deze tijd met onder meer hoog / laag bureaus en volledig instelbare stoelen zodat collega’s hun werkzaamheden kunnen uitvoeren door middel van een optimaal werkcomfort.

De renovatie is gereed op 22 juli waarna Aqua Assistance per 1 augustus volledig operationeel is vanaf de nieuwe locatie. U bent vanaf deze datum dan ook van harte welkom op de nieuwe locatie. Ook het postadres verhuist per 1 augustus 2022. Denkt u er daarom aan de adreswijziging door te voeren in uw interne systemen.

Sluiting tijdens verhuizing

Op 28 en 29 juli vindt de fysieke verhuizing plaats. Op deze twee dagen is het kantoor gesloten. Uiteraard is Aqua Assistance bereikbaar voor spoedgevallen.

Meer weten over dit artikel, of heeft u specifieke vragen? Neem dan direct contact met ons op! Schoon drinkwater zonder zorgen, dat is waar we voor staan!

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Aqua Assistance op Installatie Vakbeurs

Aqua Assistance op Installatie Vakbeurs

08-09-2021

De Installatie Vakbeurs vindt dit jaar plaats van 14 t/m 16 september. Uiteraard is Aqua Assistance ook dit jaar weer vertegenwoordigd. U vindt ons op het Legionellaplein dat in samenwerking met brancheorganisatie ENVAQUA leden is georganiseerd. Wij ontvangen u graag op standnummer 531.09.

Installatie Vakbeurs

 

 

Meer weten over dit artikel, of heeft u specifieke vragen? Neem dan direct contact met ons op! Schoon drinkwater zonder zorgen, dat is waar we voor staan!

 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Legionellapreventie intensiveren tijdens zomermaanden

Legionellapreventie intensiveren tijdens zomermaanden

28-7-2021

Legionellapreventie verdient het hele jaar door aandacht.  Een effectieve invulling van het legionellabeheer verkleint immers het risico op een eventuele legionellabesmetting. Tijdens warme periodes kan het verstandig zijn legionellabeheersmaatregelen te intensiveren. Lees hierover meer in dit artikel.

Legionellapreventie

Legionellapreventie

Deugdelijk beheer en dito uitvoering van beheersmaatregelen vormen een belangrijk onderdeel van preventieve maatregelen om de kans op gezondheidsrisico’s te verkleinen. Denk daarbij aan onder meer het temperaturen van aangewezen tappunten en het spoelen van tappunten. De zomer van 2020 bleek er een met extreem hete periodes van boven de 40 graden Celsius. Juist in die periodes kan het verstandig zijn beheersmaatregelen te intensiveren.

 

Opwarming  

Gedurende warme periodes kan ook de binnentemperatuur stijgen. Een extra risico op opwarming van de drinkwatertemperatuur in water leidingen zien we bijvoorbeeld bij laagbouw waar koud waterleidingen boven het verlaagd plafond lopen. We hebben het dan vaak over panden waarbij in de ontwerpfase dan wel tijdens de gebruiksfase afwegingen zijn gemaakt die op zichzelf al een verhoogd risico opleveren ten aanzien van legionella en waarbij het advies uiteraard is structurele maatregelen te nemen. Periodes van extreme hitte waarbij opwarming van drinkwaterleidingen een rol speelt, kunnen juist bij dit soort vastgoed leiden tot gezondheidsrisico’s.

Legionellagroei

Koud watertemperaturen van boven de 25 graden Celsius vormen een verhoogd risico. Eventueel aanwezige Legionellabacteriën vermenigvuldigen zich sneller bij een watertemperatuur vanaf 25 graden. Het kan daarom raadzaam zijn om tijdens periodes van hitte meer frequent de temperatuur van het water te meten op diverse tappunten. Wees daarnaast ook extra alert op de gebruiksfrequentie. Immers, in de zomermaanden kan sprake zijn van een andere gebruiksfrequentie of tijdelijke leegstand in verband met vakantie. Wanneer sprake is van een lagere gebruiksfrequentie, intensiveer dan de spoelfrequentie.  

legionella spoelen

Terug van vakantie? Kraan open!

Ook thuis, na terugkomst van vakantie, kan sprake zijn van een verhoogd risico. Immers, terwijl u genoot van een welverdiende vakantie heeft de waterleiding enige tijd stilgestaan. Neem daarom het zekere voor het onzekere en laat bij thuiskomst de kranen enige tijd goed doorlopen. Zorgt u dat u alvorens u gaat spoelen de douchekop verwijderd. Zo voorkomt u eventuele blootstelling aan aerosolen.

 

We wensen u zorgeloze en een fijne vakantie!

Gerelateerde artikelen:

Meer weten over dit artikel, of heeft u specifieke vragen? Neem dan direct contact met ons op! Schoon drinkwater zonder zorgen, dat is waar we voor staan!

Tekst: Aqua Assistance. Illustratie: Pixabay.

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Aqua Assistance sluit partnership met platform Beyond Eyes

Aqua Assistance sluit partnership met platform Beyond Eyes.

15-7-2021

Beyond Eyes werd begin dit jaar gelanceerd. Het slimme platform stelt zich als doel een gezonde, veilige en prettige werkomgeving te creëren door technologie, beleving en gebruik op een slimme manier met elkaar te verbinden. Een combinatie van slimme sensoren,  bundeling van data en continue monitoring in combinatie met advies van deskundige specialisten resulteert in een omgeving waar iedereen graag wil verblijven en werken. De AquaSmart technologie van Aqua Assistance sluit naadloos aan bij deze doelstelling en filosofie met als resultaat een mooi en toekomst-proof partnership.

Beyond Eyes

Alle datastromen in één persoonlijk dashboard

Een slim, gezond en veilig gebouw draagt bij aan de doelstellingen van uw organisatie, het geluk van mensen die erin werken en een duurzamere wereld. Het platform Beyond Eyes bestaat uit diverse soorten draadloze sensoren welke de situatie binnen een gebouw continu analyseren. Deze anonieme data wordt gecombineerd met de expertise van specialisten uit diverse gebouw-gebonden segmenten waaronder drinkwaterkwaliteit en legionellapreventie. Het platform brengt eventuele risico’s of  aandachtsgebieden in kaart, maar ook mogelijkheden tot optimalisatie. Op deze manier komt technologie en expertise samen in één platform.

Drinkwaterkwaliteit

Schoon en veilig drinkwater is van essentieel belang voor het welbevinden van mensen. Het is één van onze basisbehoeften. Onveilig drinkwater, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van schadelijke micro-organismen zoals legionella, kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s. Het is daarom belangrijk dat we het risico op onveilig drinkwater zo klein mogelijk houden. De drinkwaterwet verplicht daarom gebouweigenaren om inspanning te verrichten zodat onnodige risico’s worden gemeden.

Slimme sensoren en spoelsysteem in één!

Er bestaat een direct verband tussen watertemperatuur, doorstroming van water (gebruik van tappunten) en een verhoogd risico op schadelijke bacteriën zoals legionella. Mogelijk aanwezige legionellabacteriën vermenigvuldigen zich in een drinkwatersysteem vele malen sneller bij een watertemperatuur van 25 graden en hoger. Ook is het belangrijk dat de installatie minstens wekelijks een temperatuur bereikt van 60 graden. Immers, boven de 60 graden reduceert de overlevingskans van deze bacteriën. Voor tappunten en leidingdelen die niet voldoende worden gebruikt geldt eveneens dat legionellabacteriën zich hier sneller vermenigvuldigen. Temperatuurbeheersing en voldoende afname maken dus onlosmakelijk deel uit van een veilig klimaat wanneer het gaat om drinkwater!

AquaSmart

De AquaSmart-sensoren worden op cruciale punten aan de drinkwaterinstallatie gekoppeld en voeren  dag en nacht metingen uit. Deze metingen worden getoond in schaalbare grafieken in het dashboard zodat eventuele risico’s vroegtijdig en doelgericht worden waargenomen. De AquaSmart kan tevens functioneren als spoelautomaat. Dat betekent dat volgens een individueel instelbaar spoelprogramma automatisch verbruik wordt gecreëerd. Ook is de AquaSmart in staat om automatisch spoelingen te verrichten op basis van waargenomen data, bijvoorbeeld wanneer de gemeten temperatuur buiten de bandbreedte valt. Verbruik en doorstroming zorgt voor een temperatuurafname wat een belangrijk onderdeel uitmaakt van het beheer van de drinkwaterinstallatie. De AquaSmart rapporteert volledig automatisch. Hiermee worden dus niet alleen de wettelijk verplichtte beheersmaatregelen uitgevoerd, maar u voldoet tevens aan rapportage verplichting. Op dit moment zijn de AquaSmart sensoren van Aqua Assistance al te vinden in veel ziekenhuizen, overheidsgebouwen, zorgcentra, woningbouw en sportcomplexen.

Beyond Eyes: inzicht in het gebruik en de prestaties van uw gebouw

Het Beyond Eyes platform bestaat uit diverse gebouw-gebonden pijlers:

  • BE Equipped: Slimme sensoren geven inzicht in de bezetting van uw pand, welke zichtbaar zijn in een persoonlijk dashboard. Aan de hand van de data en beleving van gebruikers bepaalt u samen met een expert of aanpassingen van faciliteiten, ruimtes of uw gebouw nodig zijn. Zo zorgt u voor slimme benutting van vierkante meters en een efficiënte, productieve werkomgeving voor gebouwgebruikers.
  • BE Vital: Inzicht in belangrijke zaken als temperatuur, waterkwaliteit, luchtvochtigheid en het CO₂-gehalte in ruimtes. Sensoren monitoren of gebouwgebruikers onder de juiste omstandigheden kunnen verblijven en werken. Inzicht in de data en beleving van gebruikers, tezamen met ondersteuning en aanpassingsvoorstellen van experts, helpen u om het binnenklimaat te verbeteren. On the spot, on demand.
  • BE Energized: BE Energized geeft inzicht in het energieverbruik van gebouw(en). Energie-experts helpen om gegarandeerd besparingen te realiseren en om een comfortabele omgeving in te richten voor pandgebruikers. Dit zorgt voor een toekomstbestendige en verantwoorde omgeving waar iedereen graag verblijft. Dat is maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • BE Clean: BE Clean geeft inzicht in het schoonmaakproces en in het gebruik van het gebouw, ruimtes en afdelingen. Door middel van opgebouwde historische data wordt duidelijk hoe het gebouw functioneert, waar en wanneer er pieken zijn en hoe de trends zich ontwikkelen. Kortom: een datagedreven kijk op  schoonmaak en schoonhouden.

Marc de Vreede, Directievoorzitter Heijmans, Bouw & Techniek over de partnership tussen Beyond Eyes en Aqua Assistance:  “We zijn erg blij met de toevoeging van Aqua Assistance op het platform van Beyond Eyes. Een gezonde leef- en werkomgeving creëren voor je pandgebruikers is relevanter dan ooit. Doordat veel gebouwen op dit moment minder in gebruik zijn van voorheen, is legionella een erg actueel probleem. Door dit soort zaken te automatiseren, bespaar je tijd, geld en haal je de kennis in huis door middel van data”.

Gerelateerde artikelen:

Meer weten over dit artikel, of heeft u specifieke vragen? Neem dan direct contact met ons op! Schoon drinkwater zonder zorgen, dat is waar we voor staan!

Tekst: Aqua Assistance. Illustratie: Aqua Assistance.

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Politie sluit vierjarig raamcontract legionellapreventie -en beheer met Aqua Assistance

Politie sluit vierjarig raamcontract legionellapreventie -en beheer met Aqua Assistance.

15-3-2020

Per 1 januari 2021 is Aqua Assistance een van de twee partijen die voor de politie het legionellapreventie en -beheer gaat uitvoeren. Een mooie en omvangrijke opdracht waarbij we veel van onze expertise kunnen inzetten.  

 

legionellapreventie politie

Legionellapreventie -en beheer Politie

Zoals veel overheidsinstellingen beschikt ook de politie over een omvangrijke vastgoedportefeuille. Deels prioritair en deels zorgplichtig van aard. Legionellapreventie en -beheer is van groot belang om de kwaliteit van het water op peil te houden en om eventuele gezondheidsrisico’s tot een minimum te beperken. Aqua Assistance zal de politie vanuit haar expertise adviseren op het gebied van schoon en veilig drinkwater.

Beheersmaatregelen

Legionellapreventie begint bij een grondige en deugdelijke en actuele risico inventarisatie. Eventuele risico’s dienen zo veel als mogelijk te worden weggenomen. Soms vormt (een deel van) de installatie op zichzelf een risico, bijvoorbeeld als gevolg van een foutieve aanleg. Correctieve maatregelen zijn dan noodzakelijk. Daarnaast is het belangrijk om zorg te dragen voor effectief beheer van de installatie. Op tappuntniveau dient regelmatig afname plaats te vinden en de temperatuur dient binnen de wettelijk voorgeschreven bandbreedte te blijven. Keerkleppen (ook wel terugstroombeveiliging genoemd) dienen jaarlijks te worden gecontroleerd op een correcte werking. Het is immers onwenselijk als met legionella besmet water terugstroomt naar de hoofdleiding en zodoende andere delen van de installatie kan besmetten. Deze beheersmaatregelen worden specifiek voorgeschreven in een beheersplan. Aqua Assistance voorziet de politie onder meer van actuele risico-inventarisaties en beheersplannen en is betrokken bij de uitvoering van diverse beheersmaatregelen. 

Gerelateerde artikelen:

Meer weten over dit artikel, of heeft u specifieke vragen? Neem dan direct contact met ons op! Schoon drinkwater zonder zorgen, dat is waar we voor staan!

Tekst: Aqua Assistance. Illustratie: Aqua Assistance.

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Aqua Assistance schenkt Ronald McDonald Kindervallei speciaal waterbed.

Aqua Assistance schenkt Ronald McDonald Kindervallei speciaal waterbed.

6-1-2021

Het zijn lastige tijden. We vertellen het elkaar vaak genoeg. En het zal ook nog wel even duren! Sectoren hebben het zwaar en dat valt niet te onderschatten. Maar achter die sectoren schuilen mensen. Maar hoe zit het eigenlijk met de mensen die gewend zijn zich in te zetten voor anderen? Aqua Assistance is sinds haar oprichting partner van het Ronald McDonald Kinderfonds. Vandaag hadden we de eer een bijzondere gift te overhandigen aan Thea Coolen en Paul Balmaekers van de locatie Kindervallei.

Aqua Assistance Ronald McDonald fonds

Ronald McDonald Kinderfonds

Het Ronald McDonald Kinderfonds staat klaar voor ouders, broertjes en zusjes van kinderen die een ziekenhuisbehandeling ondergaan. Ook zet Kinderfonds zich in voor families van kinderen met een beperking die als gevolg hiervan niet in de gelegenheid zijn om iets simpels te organiseren als een weekendje weg, laat staan een normale vakantie. De Ronald McDonald Kindervallei is een van de  drie vakantiehuizen, bestemd voor gezinnen met een zorgintensief kind. Het Ronald McDonald Kinderfonds is volledig afhankelijk van giften. Zij ontvangen geen subsidie. In normale tijden is het behoorlijk aanpoten om inkomsten te genereren. Elke dag zetten tal van vrijwilligers en medewerkers zich in en dat is bewonderingswaardig.

Faciliteiten voor kinderen met een beperking

De Ronald McDonald Kindervallei, gelegen in Valkenburg a/d Geul, biedt kinderen met een beperking en hun gezin de mogelijkheid om tussen alle behandelingen en beperkingen door er even tussenuit te gaan. Luxe? Absoluut niet! Want stel je voor hoe graag ouders met een zorgintensief kind een ‘normale’ vakantie zouden willen boeken zoals ieder ander, maar dat niet kunnen omdat een doorsnee hotel of vakantiehuis niet beschikt over benodigde faciliteiten zoals een bedlift of een aangepaste badkamer. Het Kinderfonds biedt deze gezinnen de mogelijkheid om tussen alle hectiek en stress door er even een paar dagen tussenuit te gaan en is uitgerust met alle benodigde faciliteiten.

Warm Waterbed voor extra prikkels

Sommige kinderen hebben heel veel profijt van andere soorten prikkelingen. De Kindervallei heeft voor deze kinderen een zogenaamde ‘Snoezelkamer’ ingericht. In deze kamer kunnen kinderen met een beperking zich ontspannen en worden zintuigen op allerlei manieren geprikkeld. Zo kunnen zij even ontsnappen aan alle dagelijkse sores. Na jarenlange trouwe dienst is de huidige snoezelkamer echter nodig toe aan vervanging. We zijn blij dat we een bijdrage mogen leveren in de vorm van een zogenaamd ‘warm waterbed’; een bed waarop kinderen met een beperking kunnen liggen. In combinatie met geluidsprikkels en licht worden zintuigen geprikkeld en dat geeft een positieve werking.

Aqua Assistance en het Kinderfonds

Onze organisatie draagt het Kinderfonds een zeer warm hart toe. Helaas enerzijds, maar ook gelukkig, hebben meerdere collega’s in het (recente) verleden gebruik kunnen maken van de faciliteiten van het Kinderfonds. Sinds de oprichting van ons bedrijf zijn we partner van dit prachtige en broodnodige fonds.

COVID-19 raakt ook het Kinderfonds. Voor het fonds is het dan ook een uitdaging om doorlopend over voldoende financiële middelen te kunnen blijven beschikken. Elke euro is er één en we zouden het een ontzettend mooi gebaar vinden als het Kinderfonds op u mag rekenen in de vorm van een bijdrage, hoe groot of klein deze ook is. Meer weten over het Ronald McDonald Kinderfonds of over de Kindervallei? Neem dan contact op met Thea Coolen (t.coolen@kindervallei.nl)

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Aqua Assistance ISO 9001 gecertificeerd

Aqua Assistance ISO 9001 gecertificeerd

8-10-2020

Schoon drinkwater zonder zorgen; dat is onze drijfveer! Die drijfveer kan enkel waar gemaakt worden door een continue hoogstaande kwaliteitstandaard te leveren. Na een succesvolle implementatie en dito audit zijn we ISO 9001 gecertificeerd. Met deze certificering voldoen we dan ook aantoonbaar aan de hoogst haalbare internationale kwaliteitsnorm.

Aqua Assistance ISO 9001

 Kwaliteitsmanagement systeem

De ISO 9001 is een internationaal erkende kwaliteitsnorm. Een van de belangrijkste pijlers binnen de norm is klanttevredenheid. Een ISO 9001 gecertificeerde organisatie heeft een cyclus ontwikkeld op basis waarvan continu wordt toegezien of de organisatie de eisen die zij aan zichzelf stelt worden nageleefd. 

Aqua Assistance ISO 9001 gecertificeerd

Om te kunnen worden ge-audit voor het ISO 9001 certificaat dient de organisatie in kwestie reeds aantoonbaar 3 maanden conform deze norm te werken. Voor onze organisatie echter geldt dat we al veel langer werken op basis van de ISO 9001 norm. Als gevolg van de COVID-19 pandemie echter werden eerder geplande audits vooruit geschoven. We zijn enorm trots op het eindresultaat, namelijk een 100% score! 

We zijn zeer trots op deze prestatie die we samen hebben neergezet samen met al onze collega’s!

 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Meer legionella aangetroffen in Corona-tijd

Meer legionella aangetroffen in Corona-tijd

28-10-2020

Corona, stilstand, toename besmettingen. Het was een te verwachten volgorde van oorzaak en gevolg. Dat het aantal besmettingen flink is toegenomen gedurende de Corona-tijd is een feit zo wijst onderzoek van onze branchevereniging Envaqua aan. 

Toename legionella

De werkgroep Legionella deed onderzoek onder 20.000 watermonsters over de periode maart – september van dit jaar en vergeleek dit met eenzelfde aantal watermonsters van een jaar eerder. Er werd een toename van het aantal besmettingen vastgesteld van 11%. Ook het percentage schadelijke varianten (Pneumophila) werd vaker vastgesteld.  

Corona de boosdoener? 

Het is aannemelijk dat het sluiten van vastgoed heeft geleid tot minder afname van water dan wel volledige stilstand. Onvoldoende afname op tappuntniveau verhoogd de kans op snelle groei van Legionellabacteriën. Een verband tussen de toename van het aantal besmettingen gedurende Corona-tijd is dus zeer aannemelijk zo stelt ook Envaqua. Niet alleen vanuit de branche, maar ook vanuit de overheid is gedurende de afgelopen maanden nadrukkelijk gewezen op het gevaar dat om de hoek loert wanneer drinkwaterinstallaties gedeeltelijk of geheel stil zouden komen te liggen. Legionellabeheer en preventie is een onderwerp dat prioriteit en focus vergt.  

Doelgroep 

Het is bekend dat ouderen, mensen met een zwakker gestel, rokers en meer mannen dan vrouwen een groter gezondheidsrisico lopen ziek te worden naar aanleiding van een legionellabesmetting. met legionella besmet water kan probleemloos worden geconsumeerd, maar het inademen van kleine deeltjes (aerosolen) kan voor zeer ernstige gezondheidsklachten zorgen. Het spreekt dan ook voor zich dat een Corona besmetting in combinatie met een legionellabesmetting in het bijzonder voor deze doelgroep zeer onwenselijk is. 

Gerelateerde artikelen:

Meer weten over dit artikel, of heeft u specifieke vragen? Neem dan direct contact met ons op! Schoon drinkwater zonder zorgen, dat is waar we voor staan!

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Automatiseren legionellabeheerstaken: meer dan 1.000 sensoren plaatsen in Corona tijd

Automatiseren legionellabeheer: meer dan 1.000 sensoren installeren in Corona-tijd.

22-10-2020

legionella sensor

Het is een klus van enige omvang; meer dan 1.000 sensoren installeren in onder meer een van de meest prestigieuze universitaire ziekenhuizen van ons land. En dat ook nog eens in Corona-tijd! Een mooi en omvangrijk project!

 

Inventariseren, projectplan, uitvoering.

Vele tienduizenden sensoren vertellen duizenden uitvoerders en facilitair managers dagelijks of specifieke onderdelen van de drinkwaterinstallatie aandacht nodig hebben of dat deze op orde is. We hebben het over de AquaSmart-sensoren. Slimme sensoren die zijn ontwikkeld om zowel data te verzamelen (o.a. temperaturen) als spoelactiviteiten uit te voeren. Meten is weten. De AquaSmart-sensoren registreren zogenaamde big data. Op basis van deze data kan op micro-niveau een probleem worden blootgelegd in de drinkwaterinstallatie. Nadat een gedetailleerde inventarisatie heeft plaats gevonden (Risico inventarisatie / beheersplan BRL 6010) stellen we onder meer vast welke punten dienen te worden getemperatuurd en /of op welke tappunten spoelbeheer dient te worden toegepast. Op basis van deze informatie creëren we een projectplan voor de installatie van de sensoren. Meer dan 1.000 sensoren installeren bij 3 grote opdrachtgevers in Corona-tijd, dat is óók voor ons een hele klus. 

Handen uit de mouwen en directie mee het ‘veld’ in!

Het zijn andere tijden dan we gewend zijn. Corona zorgt voor veel oponthoud, verschuiving en last-minute wijzigingen in een doorgaans zo efficiënte planning. En juist in een tijd waarin een tweede Corona-golf een feit is gebleken, gaan we ruim 1.000 AquaSmart-sensoren installeren en in bedrijf stellen bij een drietal grote opdrachtgevers. Het vergt extra inzet en creativiteit om enerzijds deze projecten van A tot Z te kunnen optuigen en tegelijkertijd alle andere opdrachtgevers volledig naar behoren te kunnen bedienen. We steken met zijn allen de handen nog wat verder uit de mouwen. Voor directieleden Roderick van Kortenhof en Ron van Zantvoort betekent dat onder meer veiligheidsschoeisel aan, een safety-cap op en mee de praktijk in!

legionella sensoren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovatie

We leven in een tijd waarin automatisering geen luxe meer is, maar eerder een standaard. Met onze nieuwe generatie sensoren, de AquaSmart, kunnen we zowel temperaturen meten als spoelactiviteiten uitvoeren. Dat zijn dus meerdere functionaliteiten in één. Handmatige administratieve handelingen zoals registratie in logboeken behoort tot het verleden. Immers, de sensoren registreren beheersmaatregelen automatisch. Door het verzamelen van big data kunnen we met een druk op de knop diepgaande analyses uitvoeren en diverse beheersmaatregelen automatiseren. Dat scheelt enorm veel handmatige uitvoer. 

Beheerstaken als extra taak

In praktijk zien we vaak dat personeelsleden worden belast met de uitvoering van beheerstaken. Deze werkzaamheden komen dan bovenop hun eigenlijke takenpakket en gaat dus ten koste gaat van efficiëntie. Het automatiseren van beheerstaken zorgt ervoor dat bijvoorbeeld schoonmakers (zij worden veelal naast hun schoonmaakwerkzaamheden vaak ingezet om te spoelen en/of temperatuurmetingen te verrichten) zich kunnen focussen op hygiëne. Nog belangrijker in deze tijd zijn de zorgmedewerkers. Ook hier zien we dat beheerstaken vaak door hen worden uitgevoerd. Nu de zorgverlening steeds vaker in de knel komt als gevolg van COVID-19 is het misschien zelfs wel de vraag of de uitvoering van beheerstaken prioriteit heeft met alle mogelijke nevengevolgen van dien. Automatiseren draagt eraan bij dat beheerstaken goed en tijdig worden uitgevoerd. 

Gerelateerde documentatie:

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Stappenplan Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ten aanzien van Legionellabeheer versus Corona-maatregelen d.d. 6 mei 2020

Stappenplan Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ten aanzien van Legionellabeheer versus Corona-maatregelen d.d. 6 mei 2020

8-5-2020

Eigenaren en beheerders van collectieve drinkwaterinstallaties zijn als gevolg van de Corona-maatregelen gedurende de periode van 1 maart tot heden mogelijk niet altijd in staat geweest om de beheersmaatregelen in het kader van Legionellapreventie en beheer conform voorschriften uit te voeren. De Inspectie Leefomgeving en Transport publiceerde deze week haar standpunt ten aanzien versoepeling van Corona-maatregelen versus drinkwaterveiligheid. We zetten de punten voor u op een rij.

Eerder advies ILT

Eigenaren en beheerders van collectieve leidingwaterinstallaties worden mogelijk geconfronteerd met ‘nijpende situaties’. Het gros van de aandacht gaat logischerwijs uit naar risicobeperking van verspreiding van het Corona-virus. Een van de mogelijke neveneffecten echter is dat  beheer van de drinkwaterinstallatie op bepaalde onderdelen tijdelijk niet geheel conform het beheersplan wordt uitgevoerd. Het advies vanuit ILT blijft om de beheersmaatregelen echter één op één uit te voeren. Mocht dit als gevolg van de Corona-maatregelen praktisch lastig uitvoerbaar zijn, dan kan monstername tijdelijk worden uitgesteld. Ook stelt ILT dat spoelwerkzaamheden zo veel als mogelijk doorgang moeten vinden. Er is immers een direct verband tussen legionellarisico’s en stilstand c.q. verminderd verbruik. Blijkt het spoelbeheer in praktijk niet wekelijks haalbaar, dan kan de frequentie eventueel tijdelijk worden opgerekt naar tweewekelijks.

Voor zorginstellingen en ziekenhuizen werd het standpunt ingenomen dat enige coulance op zijn plaats was gezien de nijpende situatie als gevolg van de Corona-maatregelen.

Standpunten ILT publicatie 6 mei 2020

Geef legionella geen kans! Zodra de overheid start met (gedeeltelijk) opheffen van de Corona-maatregelen dienen de juiste stappen te worden genomen voor beheer en onderhoud van leidingwaterinstallaties:

  • Stilstaand water: vóór in gebruik name moet u maatregelen nemen in geval voor de betreffende drinkwaterinstallatie gedurende de periode van Corona-maatregelen sprake is van verminderd of geen waterafname.
  • Monstername: Indien monstername tijdens de Corona-maatregelen werd opgeschort, dan dient deze zo spoedig als mogelijk te worden hervat in overleg met uw BRL 6010 adviseur. De wettelijke frequentie is tenminste om de 6 maanden en bij seizoenbedrijven (o.a. campings die maximaal 7 maanden open zijn) eenmaal per jaar.
  • Vaststelling normoverschrijding: Indien vóór of na de ingangsdatum van de Corona-maatregelen een normoverschrijding van legionella werd geconstateerd, dan is het belangrijk dat er aanvullende maatregelen zijn genomen en herbemonstering heeft plaatsgevonden. Géén maatregelen naar aanleiding van een normoverschrijding of geen monstername: laat eerst legionellamonsters nemen! Indien geen overschrijdingen zijn geconstateerd: hervat de periodieke monsterneming in overleg met uw BRL 6010 adviseur volgens de frequentie zoals aangegeven in het legionella beheersplan.
  • Afwijking van normale procedures voor spoelen: Indien is afgeweken van het voorgeschreven spoelbeheer (zie legionellabeheersplan) geldt dat sprake is van een verhoogd risico op Legionellagroei. Eigenaren en beheerders van drinkwaterinstallaties wordt geadviseerd in overleg te treden met hun BRL 6010 adviseur voor het nemen van de juiste maatregelen alvorens in gebruik name!
  • Koper Zilverionisatie of anodische oxidatie: maakt u gebruik van elektrochemische apparatuur, neem contact op met de leverancier om de werking van het apparaat te laten controleren en ga door met de uitvoering en voortzetting van het meetprogramma.
  • Toezicht en controle: ILT controleert in de komende periode of de risico’s zijn geminimaliseerd. Het is van belang dat u voor uw bedrijf het logboek steeds goed hebt bijgehouden. Ook belangrijk dat u vastlegt waarom en hoe u heeft afgeweken van het normale beheer volgens het legionellabeheersplan!

Hulp nodig bij het opstellen van het plan van aanpak?

We zetten onze expertise in om samen met u te zorgen voor een schone en legionella-veilige omgeving. Dat deden we vóór deze Corona-pandemie en dat zullen we blijven doen tijdens deze periode en daarna.

Zorgt u ervoor dat u tijdig begint met het treffen van de juiste voorbereidingen. Een eventuele normoverschrijding is niet van vandaag op morgen opgelost en elk watermonsters c.q. elke herbemonstering heeft een zekere doorlooptijd in het laboratorium. Begin daarom tijdig met het treffen van voorbereidingen. Wij staan graag voor u klaar!

Relevante verwijzingen:

Publicatie ILT Corona-maatregelen versus beheersmaatregelen Legionellapreventie d.d. 6 mei 2020

Verwijzing naar bepalingen voor het uitvoeren, beheren en onderhouden van leidingwaterinstallaties (NEN 1006)

Verwijzing naar Waterwerkblad 1.4G (beheer van leidingwaterinstallaties)

Verwijzing naar Waterwerkblad 2.4 (ingebruikstelling na reiniging en desinfectie)

Verwijzing naar ISSO 55.2 (handleiding zorgplicht legionellapreventie collectieve leidingwaterinstallaties)

Beheersmaatregelen legionella tijdens Corona-crisis

Inspectie Leegomgeving en Transport

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten