Stappenplan Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ten aanzien van Legionellabeheer versus Corona-maatregelen d.d. 6 mei 2020

8-5-2020

Eigenaren en beheerders van collectieve drinkwaterinstallaties zijn als gevolg van de Corona-maatregelen gedurende de periode van 1 maart tot heden mogelijk niet altijd in staat geweest om de beheersmaatregelen in het kader van Legionellapreventie en beheer conform voorschriften uit te voeren. De Inspectie Leefomgeving en Transport publiceerde deze week haar standpunt ten aanzien versoepeling van Corona-maatregelen versus drinkwaterveiligheid. We zetten de punten voor u op een rij.

Eerder advies ILT

Eigenaren en beheerders van collectieve leidingwaterinstallaties worden mogelijk geconfronteerd met ‘nijpende situaties’. Het gros van de aandacht gaat logischerwijs uit naar risicobeperking van verspreiding van het Corona-virus. Een van de mogelijke neveneffecten echter is dat  beheer van de drinkwaterinstallatie op bepaalde onderdelen tijdelijk niet geheel conform het beheersplan wordt uitgevoerd. Het advies vanuit ILT blijft om de beheersmaatregelen echter één op één uit te voeren. Mocht dit als gevolg van de Corona-maatregelen praktisch lastig uitvoerbaar zijn, dan kan monstername tijdelijk worden uitgesteld. Ook stelt ILT dat spoelwerkzaamheden zo veel als mogelijk doorgang moeten vinden. Er is immers een direct verband tussen legionellarisico’s en stilstand c.q. verminderd verbruik. Blijkt het spoelbeheer in praktijk niet wekelijks haalbaar, dan kan de frequentie eventueel tijdelijk worden opgerekt naar tweewekelijks.

Voor zorginstellingen en ziekenhuizen werd het standpunt ingenomen dat enige coulance op zijn plaats was gezien de nijpende situatie als gevolg van de Corona-maatregelen.

Standpunten ILT publicatie 6 mei 2020

Geef legionella geen kans! Zodra de overheid start met (gedeeltelijk) opheffen van de Corona-maatregelen dienen de juiste stappen te worden genomen voor beheer en onderhoud van leidingwaterinstallaties:

  • Stilstaand water: vóór in gebruik name moet u maatregelen nemen in geval voor de betreffende drinkwaterinstallatie gedurende de periode van Corona-maatregelen sprake is van verminderd of geen waterafname.
  • Monstername: Indien monstername tijdens de Corona-maatregelen werd opgeschort, dan dient deze zo spoedig als mogelijk te worden hervat in overleg met uw BRL 6010 adviseur. De wettelijke frequentie is tenminste om de 6 maanden en bij seizoenbedrijven (o.a. campings die maximaal 7 maanden open zijn) eenmaal per jaar.
  • Vaststelling normoverschrijding: Indien vóór of na de ingangsdatum van de Corona-maatregelen een normoverschrijding van legionella werd geconstateerd, dan is het belangrijk dat er aanvullende maatregelen zijn genomen en herbemonstering heeft plaatsgevonden. Géén maatregelen naar aanleiding van een normoverschrijding of geen monstername: laat eerst legionellamonsters nemen! Indien geen overschrijdingen zijn geconstateerd: hervat de periodieke monsterneming in overleg met uw BRL 6010 adviseur volgens de frequentie zoals aangegeven in het legionella beheersplan.
  • Afwijking van normale procedures voor spoelen: Indien is afgeweken van het voorgeschreven spoelbeheer (zie legionellabeheersplan) geldt dat sprake is van een verhoogd risico op Legionellagroei. Eigenaren en beheerders van drinkwaterinstallaties wordt geadviseerd in overleg te treden met hun BRL 6010 adviseur voor het nemen van de juiste maatregelen alvorens in gebruik name!
  • Koper Zilverionisatie of anodische oxidatie: maakt u gebruik van elektrochemische apparatuur, neem contact op met de leverancier om de werking van het apparaat te laten controleren en ga door met de uitvoering en voortzetting van het meetprogramma.
  • Toezicht en controle: ILT controleert in de komende periode of de risico’s zijn geminimaliseerd. Het is van belang dat u voor uw bedrijf het logboek steeds goed hebt bijgehouden. Ook belangrijk dat u vastlegt waarom en hoe u heeft afgeweken van het normale beheer volgens het legionellabeheersplan!

Hulp nodig bij het opstellen van het plan van aanpak?

We zetten onze expertise in om samen met u te zorgen voor een schone en legionella-veilige omgeving. Dat deden we vóór deze Corona-pandemie en dat zullen we blijven doen tijdens deze periode en daarna.

Zorgt u ervoor dat u tijdig begint met het treffen van de juiste voorbereidingen. Een eventuele normoverschrijding is niet van vandaag op morgen opgelost en elk watermonsters c.q. elke herbemonstering heeft een zekere doorlooptijd in het laboratorium. Begin daarom tijdig met het treffen van voorbereidingen. Wij staan graag voor u klaar!

Relevante verwijzingen:

Publicatie ILT Corona-maatregelen versus beheersmaatregelen Legionellapreventie d.d. 6 mei 2020

Verwijzing naar bepalingen voor het uitvoeren, beheren en onderhouden van leidingwaterinstallaties (NEN 1006)

Verwijzing naar Waterwerkblad 1.4G (beheer van leidingwaterinstallaties)

Verwijzing naar Waterwerkblad 2.4 (ingebruikstelling na reiniging en desinfectie)

Verwijzing naar ISSO 55.2 (handleiding zorgplicht legionellapreventie collectieve leidingwaterinstallaties)

Beheersmaatregelen legionella tijdens Corona-crisis

Inspectie Leegomgeving en Transport

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten