Overheid en instanties

U bent eigenaar of beheerder van een collectieve drinkwaterinstallatie. Dat betekent dat u in beginsel verantwoordelijk bent voor de levering van deugdelijk drinkwater. Welke instanties zijn eigenlijk betrokken en met welke partijen heb ik nu eigenlijk allemaal te maken? In dit hoofdstuk leest u er meer over.

In Nederland kennen we sinds 1 juli 2011 specifieke wetgeving op het gebied van drinkwaterveiligheid. Daarnaast is sprake van regelgeving en voorschriften. Er zijn diverse instanties betrokken bij toezicht, controle en handhaving. Zij voeren hun taken uit op basis van deze wet- en regelgeving.

Inspecteur drinkwaterbedrijf

Uw installatie wordt periodiek gecontroleerd door de inspecteur van het drinkwaterbedrijf waarvan u drinkwater geleverd krijgt. Wie uw leverancier is, is afhankelijk van de vestigingsplek. We kennen de volgende drinkwaterbedrijven: WML, Brabant Water, Evides, Oasen, Dunea, Waternet, Vitens, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Waterleidingmaatschappij Drenthe, Waterleidingbedrijf Groningen (zie kaart).

De Inspecteur van het drinkwaterbedrijf controleert of uw collectieve installatie voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld: zijn de voorgeschreven toestelbeveiligingen aanwezig, is de risicoanalyse aanwezig en compleet, worden de beheersmaatregelen aantoonbaar uitgevoerd, etc. Het betreft een fysieke controle op locatie. 

Bij eventuele tekortkomingen krijgt u over het algemeen de tijd om deze tekortkoming te herstellen. In geval de Inspecteur ernstige tekortkomingen constateert, kan hij of zij direct overgaan tot het doormelden naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

ILT heeft in tegenstelling tot de inspecteur van het drinkwaterbedrijf bevoegdheden om handhavend op te treden. De manier van handhaving hangt af van de zwaarte van de tekortkoming. De veiligheid en gezondheidsrisico’s van eindgebruikers vormen hierbij doorgaans de graadmeter.

Wanneer de gezondheid van gebruikers gevaar loopt kan ILT besluiten om de installatie te sluiten. Ook kan ILT een dwangsom opleggen dan wel over gaan tot rechtsvervolging. Nalatigheid wordt aangemerkt als een economisch delict.

Afhankelijk van het soort installatie (‘Legionellapreventie Prioritaire installaties en Zorgplicht’) dient u ILT middels een meldingsformulier op de hoogte te stellen van besmettingen van 1.000 KVE of hoger. Het betreft één van de manieren waarop ILT toezicht houdt op eventuele besmettingen en op de doorlooptijd hiervan. Het kan voorkomen dat de Inspecteur van ILT contact met u opneemt wanneer deze vragen heeft over een besmetting. U dient hieraan uiteraard medewerking te verlenen.

Het meldingsformulier vindt u op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport: https://www.ilent.nl/onderwerpen/legionella/melden-legionella

De betrokken bewindspersonen zijn Mw. Cora van Nieuwenhuizen (Minister van Infrastructuur en Waterstaat) en Mw. Stientje van Veldhoven (Staatssecretaris vanInfrastructuur en Waterstaat)

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten