...

Jaarlijkse keerklepcontrole

Keerkleppen vormen een belangrijke barrière voor legionellabacteriën en andersoortige micro-organismen of verontreiniging om verspreiding door de gehele installatie te voorkomen. Keerkleppen dienen dan ook met een vaste frequentie te worden gecontroleerd. De frequentie van controle is vastgelegd in Hoofdstuk 1.4G (artikel 4) van de Waterwerkbladen. Controle van keerkleppen dient jaarlijks te geschieden.

Er is echter een uitzondering op de regel, te weten de steekproefcontrole. Deze steekproef mag worden toegepast wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • In de drinkwaterinstallatie bevinden zich
    meer dan 50 controleerbare keerkleppen;
  • Alle keerkleppen dienen op tekening zichtbaar te zijn
    en de toestemmen moeten worden vermeld;
  • Bij één of enkele gebleken defecten (lees: een defecte keerklep)
    dienen alsnog alle keerkleppen te worden gecontroleerd;

De steekproefmethodiek is als volgt:

Let op: in artikel 18.7 van Waterwerkblad 1.4G is bepaald dat keerkleppen met een bijzondere functie c.q. keerkleppen die zich bevinden op de meest kritische locaties dan wel in de meest zware gebruiksomstandigheden niet worden meegeteld in de steekproef. Zij dienen dus jaarlijks te worden gecontroleerd.

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie