Alternatieve technieken hebben de toekomst!

Alternatieve technieken hebben de toekomst!

4 Augustus 2014

Alternatieve technieken

De woorden zeggen het eigenlijk al: alternatieve technieken zijn maatregelen die de problemen rondom legionellabesmettingen elimineren wanneer ‘standaard’ beheersmaatregelen geen of onvoldoende effect hebben. Denk bijvoorbeeld aan een scenario waarin, ondanks uitgebreide spoelmaatregelen keer op keer legionella wordt gemeten, en er daarbij geen sprake is van dode leidingen en de temperatuur in de installatie buiten de risicoclassificatie valt. In een dergelijke situatie kan een alternatieve techniek zoals Ultrafiltratie of Koper Zilverionisatie uitkomst bieden. 

Ultrafiltratie

Een andere term voor Ultrafiltratie is de noemer ‘poortwachter systeem’. Deze poortwachter wordt aan het begin van de leiding geplaatst en het filtermembraam zorgt ervoor dat nieuwe aanvoer van micro-organismen, waaronder legionella, op basis van filtratie klasse log 5 (99,999% filtratie) wordt tegengehouden. De samenstelling van het water blijft hierbij onveranderd.

In praktijk blijkt Ultrafiltratie op zichzelf vaak voldoende toereikend om een hardnekkig legionellaprobleem op te lossen wanneer de aard van het probleem zich niet bevindt in de drinkwaterinstallatie zelf. Echter, wanneer het probleem zich voordoet in de installatie zelf dan heeft enkel de filtratie van de nieuwe toevoer aan water vaak onvoldoende effect.

Koper Zilverionisatie

Het ioniseren van Koper en Zilver wil niets anders zeggen dan het toevoegen van minuscuul kleine deeltjes van deze twee metalen die vrijkomen na elektrolyse, de ionen. De deeltjes komen terecht in de drinkwaterinstallatie waarna zij onder meer legionella en biofilm opruimen. Waar Ultrafiltratie legionella aan de voorzijde afvangt, maar de installatie zelf ongemoeid laat, werkt het principe van Koper Zilverionisatie precies omgekeerd: de ionen gaan in de installatie aan de slag.

Doorgaans zien wij in praktijk dat onze Koper-zilverionisatie unit binnen één jaar na ingebruikname zijn doel bereikt, namelijk een legionellavrije installatie. Hierna zien we dat de locatie nagenoeg in alle gevallen ook daadwerkelijk legionellavrij blijft, zolang de ionisatie unit in bedrijf is.

Filosofie gecombineerde technieken UF/KZ

Aqua Assistance gelooft in een doelmatige aanpak waarbij beheersing van legionella centraal staat en niet de techniek op zich. Anders gezegd, als een minder ingrijpende techniek afdoende is dan geniet dit onze voorkeur! Bij ons krijgt u het beste advies voor uw specifieke situatie, dit kan per locatie verschillen.

Certificatie

Aqua Assistance is de enige partij met gecertificeerde Ultrafiltratie techniek en gecertificeerde Koper Zilverionisatie techniek. De apparatuur voldoet aan de hoogste standaard en wordt in Nederland geproduceerd.

Aqua Assistance beschikt over de volgende certificaten en toelatingen:

  • BRL6010 (legionella advisering)
  • BRL K14010-1 (Productie en leverantie Ultrafiltratie)
  • BRL K14010-2 (Productie en leverantie Koper Zilver ionisatie
  • Ctgb toelating
  •  

Contact

Indien u meer informatie wil over de producten en/of diensten van Aqua Assistance, neemt u dan contact op met ons kantoor:

Aqua Assistance B.V.
Weg op den Heuvel 9
5701 NV Helmond
T. 0492 66 00 00
E. info@aquaassistance.nl
I. www.aquaassistance.nl

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Legionellapreventie in het bouwproces

Legionellapreventie in het bouwproces

14 Oktober2014

Het is gebruikelijk dat er een risicoanalyse legionellapreventie plaatsvindt bij de oplevering van nieuwbouwcomplexen conform BRL6010. In de bouwbestekken wordt tegenwoordig meestal opgenomen dat een nieuwbouwlocatie bij het moment van sleuteloverdracht (turn-key) legionella vrij opgeleverd dient te worden. Dit middels een aantal monsternames en een risicoanalyse en beheersplan van de drinkwaterinstallatie ten behoeve van de Legionellapreventie.

Deugdelijk drinkwater

Het moment van opstellen van de risicoanalyse en het beheersplan vindt meestal plaats na afronding van het bouwproces net voor het moment van oplevering. Helaas stemmen de constateringen die worden gedaan in de nieuwbouwcomplexen niet altijd tot vreugde van de betrokken partijen. 
Met grote regelmaat wordt in dit stadium namelijk geconstateerd dat er niet aan de geldende wetgevingen wordt voldaan. En dat er niet kan worden ingestaan voor de deugdelijkheid van het drinkwater dat ter beschikking wordt gesteld aan de uiteindelijke eindgebruikers, waardoor er bij ingebruikname van de drinkwaterinstallatie dus een gevaar ontstaat voor de volksgezondheid.

Gezien het stadium van de constateringen is er geen mogelijkheid meer om de installatie aan te passen zonder daarvoor ingrijpende technische maatregelen (zoals vloeren open breken, of volledige leidingtracés verleggen) en of ingrijpende beheersmaatregelen te nemen (o.a. dagelijkse spoelingen op alle tappunten van de drinkwaterinstallatie).

Dit resulteert in ongewenste extra kosten, negatieve pers, en vergt veel energie van alle betrokken partijen. Om de drinkwaterinstallatie alsnog aan de geldende wetgevingen te laten voldoen zullen in dit stadium echter deze stappen wel genomen dienen te worden. Hieruit kunnen onprettige samenwerkingsverbanden ontstaan en dit heeft in het verleden ook regelmatig geresulteerd in een juridische strijdt m.b.t. de gemaakte herstelkosten. De genoemde problemen ontstaan met name doordat er in de planningsfase ontwerpfase en bij de uiteindelijke stappen naar de projectrealisatie geen rekening wordt gehouden met enerzijds de complexe materie omtrent ontwikkeling van ongewenste microbiologie in drinkwaterinstallaties (zoals de Legionella bacteriën) en anderzijds de voor velen onoverzichtelijke wettelijke verplichtingen waaraan drinkwaterinstallaties dienen te voldoen.

Projectbegeleiding als calamiteitenpreventie

Veel grote kosten en onprettige communicatie (zowel intern als extern) kunnen worden voorkomen door in een vroeg stadium (voor de uitvoeringsfase van de projecten) de hulp in te schakelen van drinkwaterinstallatie experts. Die zorgen dat de installaties dusdanig worden aangelegd dat de deugdelijkheid van het drinkwater wordt gewaarborgd, dat wordt voldaan aan alle geldende wetgevingen omtrent de drinkwater installaties en dat er zo efficiënt mogelijk beheer kan plaatsvinden na ingebruikname van de desbetreffende installaties.

De manieren waarop dit soort trajectbegeleiding wordt vormgegeven zijn divers. Denk aan o.a. begeleiding en adviseringen door middel van controle van de bestekken, drinkwaterinstallatietekeningen, tekeningen cv installaties, en d.m.v. uitvoeringscontroles voor storting van de constructievloeren.

Voorkomen onvoorziene kosten:

De adviseringen die uit de trajectbegeleiding voortkomen brengen meestal geen extra kosten met zich mee in de latere uitvoering in installatietechnisch of bouwkundig opzicht. In de meeste gevallen is het simpelweg een andere manier van aanleggen, die het verschil maakt tussen een technisch optimale installatie of een installatie waarin zich vele risico’s bevinden.

Met deze andere aanpak kunnen normaliter met dezelfde materialen, arbeidskracht en in de zelfde tijdspanne de trajecten worden afgerond als eerder beoogd. Op deze manier worden niet alleen onaangename samenwerkingsverbanden en onvoorziene kosten voorkomen, maar wordt ook nog eens de basis gelegd voor een veel efficiënter beheer van de installatie ten behoeve van de uiteindelijke eindgebruikers van de drinkwaterinstallaties.

Aqua Assistance begeleidt landelijk vele nieuwbouwprojecten teneinde deze tot een goed einde te brengen. Indien u meer informatie wenst omtrent de projectbegeleidingen en adviseringen van Aqua Assistance kunt u contact opnemen met onze Servicedesk. Onze medewerkers staan graag voor u klaar!

Aqua Assistance B.V.
Weg op den Heuvel 9
5701 NV Helmond
T. 0492 66 00 00
E. info@aquaassistance.nl
I. www.aquaassistance.nl

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten