BRL K14010/2 certificatie voor Aqua Assistance

BRL K14010/2 certificatie voor Aqua Assistance

23 Oktober 2013

Op 17 oktober 2013 ontving Aqua Assistance haar BRL K14010/2 certificaat. Hiermee is een belangrijke en langverwachte mijlpaal bereikt. Het was geen route zonder obstakels: 

In 2011 werd de Drinkwaterwet alsmede het Drinkwaterbesluit van kracht. Door deze wetgeving werd certificatie verplicht voor onder meer koper-zilver ionisatie apparatuur.

Diverse redenen – waaronder het ontbreken van een overgangstermijn, zoals gebruikelijk wanneer een nieuwe wet of richtlijn wordt ingevoerd en ondercapaciteit bij de certificerende instantie – hebben tot onduidelijkheid geleid. Ongeruste klanten en verhardende concurrentie tussen de aanbiedende partijen was daarvan het gevolg.

In haar brief van 4 september 2013 heeft de minister verschillende knelpunten onderkend en is er alsnog een overgangstermijn ingesteld, welke afloopt op 1 juli 2014. Leveranciers die zich in een lopend BRL K14010/2 traject bevinden hebben tot en met juni 2014 de tijd om hun certificatie tot afronding te brengen. De verkoop van nieuwe koper zilver ionisatie units is voor hen echter stop gelegd. Bestaande units mogen blijven staan, mits voorzien van een leveranciersverklaring waarin de leverancier verklaart dat het lopende BRL- certificatietraject van toepassing is op de betreffende unit.

Aqua Assistance is trots te melden vanaf 17 oktober 2013 bij de gecertificeerde partijen te horen. Samen met de al eerder behaalde Ctgb toelating zijn de werkzaamheid, het beheersplan en het productieproces van onze koper zilver ionisatie goedgekeurd volgens de geldende regelementen. Aqua Assistance is de eerste partij die een BRL K14010/2 certificaat behaalt met een koper-zilver legering.

Alternatieve Techniek

Koper zilver ionisatie is een alternatieve techniek waarmee legionella in drinkwaterinstallaties c.q. proceswaterinstallaties kan worden afgedood. De techniek beschikt over 2 vaste metalen, te weten koper en zilver, waarover een wisselspanning wordt geleid. De metalen laten vervolgens zogenaamde ionen los, welke legionella afdoden en helpen biofilm, een belangrijke voedingsbron voor legionella, op te lossen.

Koper Zilver ionisatie is in veel gevallen de beheersmethodiek die daadwerkelijk leidt tot eliminatie van legionella. Als andere (lichtere vormen van beheersing) niet leiden tot het oplossen van het legionella probleem, adviseren we onze klantrelatie in specifieke gevallen om over te gaan op Koper Zilver ionisatie. Niet voor niets valt deze methodiek onder de Alternatieve Technieken.

Advies

Heeft u te maken met (aanhoudende) legionellaproblematiek, laat u dan vakkundig adviseren. Wij staan graag vrijblijvend voor u klaar om aan de hand van uw specifieke situatie of problematiek te komen tot een gedegen advies.

Wilt u een afspraak maken met een van onze adviseurs? Neemt u dan contact met op met onze Servicedesk. Wij staan graag voor u klaar!

Aqua Assistance B.V.
Weg op den Heuvel 9
5701 NV Helmond
T. 0492 66 00 00
E. info@aquaassistance.nl
I. www.aquaassistance.nl

Aqua Assistance: Schoon drinkwater zonder zorgen!

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Legionellapreventie in het bouwproces

Legionellapreventie in het bouwproces

14 Oktober2014

Het is gebruikelijk dat er een risicoanalyse legionellapreventie plaatsvindt bij de oplevering van nieuwbouwcomplexen conform BRL6010. In de bouwbestekken wordt tegenwoordig meestal opgenomen dat een nieuwbouwlocatie bij het moment van sleuteloverdracht (turn-key) legionella vrij opgeleverd dient te worden. Dit middels een aantal monsternames en een risicoanalyse en beheersplan van de drinkwaterinstallatie ten behoeve van de Legionellapreventie.

Deugdelijk drinkwater

Het moment van opstellen van de risicoanalyse en het beheersplan vindt meestal plaats na afronding van het bouwproces net voor het moment van oplevering. Helaas stemmen de constateringen die worden gedaan in de nieuwbouwcomplexen niet altijd tot vreugde van de betrokken partijen. 
Met grote regelmaat wordt in dit stadium namelijk geconstateerd dat er niet aan de geldende wetgevingen wordt voldaan. En dat er niet kan worden ingestaan voor de deugdelijkheid van het drinkwater dat ter beschikking wordt gesteld aan de uiteindelijke eindgebruikers, waardoor er bij ingebruikname van de drinkwaterinstallatie dus een gevaar ontstaat voor de volksgezondheid.

Gezien het stadium van de constateringen is er geen mogelijkheid meer om de installatie aan te passen zonder daarvoor ingrijpende technische maatregelen (zoals vloeren open breken, of volledige leidingtracés verleggen) en of ingrijpende beheersmaatregelen te nemen (o.a. dagelijkse spoelingen op alle tappunten van de drinkwaterinstallatie).

Dit resulteert in ongewenste extra kosten, negatieve pers, en vergt veel energie van alle betrokken partijen. Om de drinkwaterinstallatie alsnog aan de geldende wetgevingen te laten voldoen zullen in dit stadium echter deze stappen wel genomen dienen te worden. Hieruit kunnen onprettige samenwerkingsverbanden ontstaan en dit heeft in het verleden ook regelmatig geresulteerd in een juridische strijdt m.b.t. de gemaakte herstelkosten. De genoemde problemen ontstaan met name doordat er in de planningsfase ontwerpfase en bij de uiteindelijke stappen naar de projectrealisatie geen rekening wordt gehouden met enerzijds de complexe materie omtrent ontwikkeling van ongewenste microbiologie in drinkwaterinstallaties (zoals de Legionella bacteriën) en anderzijds de voor velen onoverzichtelijke wettelijke verplichtingen waaraan drinkwaterinstallaties dienen te voldoen.

Projectbegeleiding als calamiteitenpreventie

Veel grote kosten en onprettige communicatie (zowel intern als extern) kunnen worden voorkomen door in een vroeg stadium (voor de uitvoeringsfase van de projecten) de hulp in te schakelen van drinkwaterinstallatie experts. Die zorgen dat de installaties dusdanig worden aangelegd dat de deugdelijkheid van het drinkwater wordt gewaarborgd, dat wordt voldaan aan alle geldende wetgevingen omtrent de drinkwater installaties en dat er zo efficiënt mogelijk beheer kan plaatsvinden na ingebruikname van de desbetreffende installaties.

De manieren waarop dit soort trajectbegeleiding wordt vormgegeven zijn divers. Denk aan o.a. begeleiding en adviseringen door middel van controle van de bestekken, drinkwaterinstallatietekeningen, tekeningen cv installaties, en d.m.v. uitvoeringscontroles voor storting van de constructievloeren.

Voorkomen onvoorziene kosten:

De adviseringen die uit de trajectbegeleiding voortkomen brengen meestal geen extra kosten met zich mee in de latere uitvoering in installatietechnisch of bouwkundig opzicht. In de meeste gevallen is het simpelweg een andere manier van aanleggen, die het verschil maakt tussen een technisch optimale installatie of een installatie waarin zich vele risico’s bevinden.

Met deze andere aanpak kunnen normaliter met dezelfde materialen, arbeidskracht en in de zelfde tijdspanne de trajecten worden afgerond als eerder beoogd. Op deze manier worden niet alleen onaangename samenwerkingsverbanden en onvoorziene kosten voorkomen, maar wordt ook nog eens de basis gelegd voor een veel efficiënter beheer van de installatie ten behoeve van de uiteindelijke eindgebruikers van de drinkwaterinstallaties.

Aqua Assistance begeleidt landelijk vele nieuwbouwprojecten teneinde deze tot een goed einde te brengen. Indien u meer informatie wenst omtrent de projectbegeleidingen en adviseringen van Aqua Assistance kunt u contact opnemen met onze Servicedesk. Onze medewerkers staan graag voor u klaar!

Aqua Assistance B.V.
Weg op den Heuvel 9
5701 NV Helmond
T. 0492 66 00 00
E. info@aquaassistance.nl
I. www.aquaassistance.nl

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten